Uit de Geandewei

Pinksterfeest Veenklooster

Het Pinksterfeest is een feest van onze kerken.
In de loop naar de Pinksterdagen maken we wekelijks een journaal over Pinksterfeest Veenklooster.

Bij de diensten

– Onze kerkdiensten worden uitgezonden www.kerkdienstgemist.nl (zoeken op Oosternijkerk)

Dienst Hemelvaartsdag

Donderdag 28 mei is Hemelvaartsdag. Op deze dag staan we in de kerk stil bij Jezus’ terugkeer naar de God de Vader. Van alle kerkelijke feestdagen is dit volgens mij het minst gewaardeerde feest. Toch houden we deze dag en dienst in ere. Juist omdat het de onmisbare schakel tussen Pasen en Pinksteren is. Zou Jezus niet terugkeken naar de hemel, dan had de heilige Geest niet kunnen komen. Aanvang van deze dienst is 9.30 uur.

Bloemengroet

Zondag 8 mei zijn de bloemen als groet van de gemeente gebracht bij zr. Holwerda-Heeringa van de Mûnewei.

Zondag 15 mei zijn de bloemen als groet van de gemeente gebracht bij de fam. Brouwer van de Langgrousterwei

Oog voor kinderen in pioniersplekken

Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken

bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland.

Koffiedrinken

Vanaf zondag 15 mei willen we het koffiedrinken na de dienst weer gaan invoeren. Lange tijd hebben we het achterwege gelaten, maar als kerkenraad vinden we dat het nu weer mogelijk is. Ja, misschien zelfs wel wenselijk met het oog op ontmoeting en verbinding met elkaar. Vanaf zondag 15 mei, na de dienst: koffie in It Koetshûs.

Gevraagd: vrijwilligers koffiedrinken

Zoals hierboven al gezegd willen we het koffiedrinken na de dienst weer invoeren. Om dit elke zondag mogelijk te maken, hebben we een aantal vrijwilligers nodig. Wie wil meedraaien in een ‘koffie-rooster’ voor de zondagochtend?
Lijkt het je een leuke taak, geef je dan op bij de voorzitter, Sjoerdje Faber.

Kerkelijke assistenten

Wij hebben weer gemeenteleden bereid gevonden om kerkelijke assistenten te worden.
De wijk van Anneke Weidenaar en Djoke Holwerda wordt overgenomen door Djoke Wilman en Antsje Kuiper.
De wijk van Jentje en Sjoerdje Weidenaar wordt overgenomen door Ineke post en Saakje de Boer.
De wijk van Bote en Annie van Dellen wordt overgenomen door Riemke Hoekstra en Annie Tanja.
Bote en Annie van Dellen blijven wel de assistenten voor de Skule .

Wij willen de scheidende assistenten bedanken voor hun inzet en de nieuwe gemeenteleden hartelijk welkom heten.

Zonder al deze mensen zouden we het pastorale werk niet kunnen doen.

Schoonmaak St. Cecilia

Een ploeg vrijwilligers heeft de kerk weer schoon gepoetst, ook alle koperen kroonluchters weer glanzend, heel hartelijk dank allemaal.

Oproep namens Diaconie en College van kerkrentmeesters

Rekeningnummers voor het overmaken van collectegeld zijn:
voor de kerk NL44RABO0346104769 t.n.v. Protestantse Gemeente Oosternijkerk en
voor de diaconie NL20RABO0136100783 t.n.v. Diaconie PG Oosternijkerk o.v.v. collecten

Maandagochtendcontact

Elke maandagochtend ben van 9.30 t/m 11.30  in It Koetshûs. Wie behoefte  heeft aan een praatje, koffie of zomaar langs wil komen is van harte welkom. Voel je vrij om binnen te lopen.

Bidden/danken

– voor goede diensten
– allen die lijden onder de Oorlog in Oekraïne
– de vervolgde kerk

Hartelijke groet,

ds. Geert van Wieren