Uit de Geandewei

Bij de diensten: Pasen

Zondag 6 april is het Eerste Paasdag. In de dienst op deze zondag staan we stil bij de opstanding van Jezus Christus. Na de donkere dagen van witte donderdag waarop Jezus verraden werd en Goede Vrijdag waarop Jezus gedood en begraven werd, klinkt vandaag het het onvoorstelbare nieuws: Wat zoek je de levenden bij de doden? Vandaag mogen de prachtige Paaslofliederen klinken ‘U zij de glorie, opgestane Heer’ en ‘Nu jaagt de dood geen angst meer aan’. Laten we met elkaar deze Paasdienst vieren.

Bloemengroet

Zondag 26 maart zijn de bloemen als groet van de gemeente gebracht naar fam. Miedema-Hoekstra, De Lyts Ein 6.

Zondag 2 april zijn de bloemen als groet van de gemeente gebracht naar Tjalling Sloot, Nijbuorren 28.

Gemeenteavond: woensdag 12 april

Woensdag 12 april houden we onze voorjaars-gemeenteavond. Gemeenteavonden zijn belangrijk voor zowel kerkenraad als gemeente. De kerkenraad geeft verantwoording aan de gemeente over zaken die de gemeente aangaan. Ook kan ze op deze avonden zaken aan de gemeente voorleggen waar de kerkenraad mee bezig is en die belangrijk voor de gemeente zijn. Tegelijk kunnen gemeenteleden op deze avonden de kerkenraad bevragen over zaken die hen bezighouden. Een goede gelegenheid dus om met elkaar in gesprek te gaan. We beginnen om 19.30 uur in It Koetshûs.

Gesprekgroep Klimijzers

Donderdag 13 april komen we voor de zevende en laatste keer bij elkaar. Inleider en gespreksleider deze avond is ds. E van de Veer van Ferwerd. Deze avond bespreken we met elkaar hoofdstuk 10: Hoe kan ik de Bijbel het beste lezen? We beginnen om 19.30 uur in It Koetshûs.

Verloting paaskaars

Het is al bijna weer pasen, dan wordt gewoontegetrouw de paaskaars verloot. Heeft u er belangstelling voor dan mag u Jannie Bosgra bellen 242246 We gaan dan als diaconie iemand uitzoeken..

mvg de diaconie

Moandeipraat(sje)

Van 9.30 uur tot en met 11.30 uur ben ik aanwezig in It Koetshûs voor een kopje koffie en een praatje. Wie wil kan langskomen.

College van Kerkrentmeesters

Oproep namens Diaconie en College van kerkrentmeesters
Rekeningnummers voor het overmaken van collectegeld zijn:
voor de kerk NL44RABO0346104769 t.n.v. Protestantse Gemeente Oosternijkerk en voor de diaconie NL20RABO0136100783 t.n.v. Diaconie PG Oosternijkerk o.v.v. collecten

Bidden/danken

– Danken: Gods nabijheid
– Danken: nieuwe ambtsdragers
– Bidden voor de overlevenden van de aardbeving in Turkije en Syrië

Bidden/danken

– Danken: het lege graf
– Danken: de open toekomst
– Bidden voor elkaar

ds. Geert van Wieren