Uit de Geandewei

Bloemengroet

Zondag 12 februari zijn de bloemen als groet van de gemeente gebracht naar Hilda Weidenaar. Griene Wei.

Zondag 19 februari zijn de bloemen als groet van de gemeente gebracht naar de fam. Pel-Braaksma, Mûnewei.

Bij de diensten

Woensdag 8 maart is Biddag voor Gewas en Arbeid. Een dag met oude papieren waarop God gevraagd wordt om zijn zegen te geven over het nieuwe seizoen van zaaien, maaien en oogsten oftewel een zegen over gewas en arbeid. Hoewel er door de jaren heen inmiddels veel veranderd is op het gebeid van ‘gewas en arbeid’ houden we deze dag in ere. Waarom? Omdat het ons bepaald bij de niet-vanzelfsprekendheid van ‘gewas en arbeid’. Ook moeten we blijven beseffen dat de aarde niet ons eigendom is, maar ons door God in bruikleen is gegeven. Genoeg redenen om ’s avonds bij elkaar te komen in de kerk. De dienst begint om 19.00 uur.

Nieuwe ambtsdragers

Wij zijn dankbaar dat een aantal gemeenteleden heeft toegezegd om de komende jaren een ambt te bekleden. Daarmee hebben we voor degenen die de kerkenraad verlaten een vervanger gevonden. Ook hebben we er een tweede jeugdouderling bij gekregen. Degenen die op zondag 19 maart bevestigd zullen worden zijn: zr. Jelina Heeringa (ouderling-kerkrentmeester), zr. Ineke Post (diaken), zr. Fokje Torensma-Rispens (ouderling) en zr. Ineke Prins (jeugdouderling). Degenen die uit het ambt ontheven worden zijn: zr. Jantine Lei-Kuiper (diaken), zr. Tineke Eelkema-Braaksma (jeugdouderling) en br. Herwin Hoekstra (ouderling-kerkrentmeester). zr. Griettina Jongeling-Dijkstra zat al in de kerkenraad en is nu jeugdouderling in plaats van wijkouderling.

Zoals gezegd, zal de dienst van aftreden en bevestigen plaatsvinden op zondag 19 maart.

Tongersdeipraat

Donderdag 2 maart is er weer Tongersdeipraat in It Koetshûs. Iedereen is welkom en je hoeft je  niet op te geven. We beginnen om 09.30 uur en eindigen rond 11.00 uur.

Gesprekgroep Klimijzers

Donderdag 9 maart komen we voor de vijfde keer bij elkaar. Inleider en gespreksleider deze avond is dhr. Wiebe Feddema, kerkelijk werker in de PG Hantum c.a. Deze avond bespreken we met elkaar hoofdstuk 7: Wat is bidden? We beginnen om 19.30 uur in It Koetshûs.

Helaas ging de avond van 9 februari niet door vanwege ziekte van ds. Graafland. Deze avond wordt ingehaald op donderdag 30 maart.

Moandeipraat(sje)

Van 9.30 uur tot en met 11.30 uur ben ik aanwezig in It Koetshûs voor een kopje koffie en een praatje. Wie wil kan langskomen.

Bedankt Vrijwillige bijdrage

Via deze weg willen wij, College van Kerkrentmeesters, u bedanken voor de toezegging vrijwillige bijdrage 2023. Mochten wij u niet hebben ontmoet thuis tijdens de ophaalweek en of dat u zelf deze nog niet hebt ingeleverd, dan vragen wij u deze alsnog in te leveren. Dit kan in de brievenbus bij It Koetshûs. Bedankt voor uw medewerking.

College van Kerkrentmeesters

Oproep namens Diaconie en College van kerkrentmeesters
Rekeningnummers voor het overmaken van collectegeld zijn:
voor de kerk NL44RABO0346104769 t.n.v. Protestantse Gemeente Oosternijkerk en voor de diaconie NL20RABO0136100783 t.n.v. Diaconie PG Oosternijkerk o.v.v. collecten

Bidden/danken

– Danken: Gods nabijheid
– Danken: nieuwe ambtsdragers
– Bidden voor de overlevenden van de aardbeving in Turkije en Syrië

Bidden/danken

– Danken: voor de geboorte van Jezus Christus
– Bidden: Goede laatste weken van 2022
– Bidden: Gezegend 2023

ds. Geert van Wieren