Privacy statement

Privacy statement

De Protestantse Gemeente in Oosternijkerk heeft regels vastgelegd rond de privacy van gegevens.
Nu er nieuwe wetgeving is op dit gebied, hebben ook wij afspraken en werkwijzen vastgelegd in een privacyverklaring. Doel van de wetgeving is uw persoonlijke gegevens te beschermen. De PKN heeft hiervoor een model ontwikkeld voor de kerken. Wij hebben de regels, die vanaf nu gaan gelden in onze gemeente, hierin weergegeven.

De privacyverklaring is op te vragen bij de scriba van onze gemeente via scriba-on@hotmail.com.
Het is een uitgebreid document waarin de situatie is geschetst, welke gegevens erbij zijn betrokken en wat de grondslag (reden) is waarom gegevens worden vastgelegd.

Hieronder in het kort onze afspraken rond privacy:

 1. We hebben diverse bestanden waarin persoonsgegevens zijn vastgelegd, zoals onze ledenadministratie. Deze gegevens worden met grote zorgvuldigheid beheerd en beveiligd. Gegevens hieruit worden alleen gebruikt en uitgegeven als daar noodzaak voor is in het kader van gemeente zijn.
 2. Slechts een enkeling heeft toegang tot deze gegevens. Gegevens worden in principe niet ter beschikking gesteld aan derden.
 3. Onze website laat geen namen zien, slechts van predikant en enkele contactpersonen.
 4. We noemen in een kerkdienst, welke publiekelijk is te volgen, alleen namen als daarvoor toestemming is gegeven.
 5. We publiceren geen opnames in de kerk.
 6. In de Geandewei worden namen genoemd bij pastoralia en jubilea. Wanneer hier bezwaar tegen is, kan dit worden aangegeven bij scriba of voorzitter.
 7. Namen, straatnaam en huisnummer worden gebruikt voor kerkelijke post en bijdrageverzoeken.
 8. Gegevens op computers zijn beveiligd met wachtwoorden, welke jaarlijks gewijzigd dienen te worden om onrechtmatig gebruik te voorkomen.
 9. Gegevens in het archief zijn opgeborgen in een kluis.
 10. Wilt u weten welke gegevens wij bezitten van onze leden, dan verwijzen we naar de privacyverklaring.
 11. U hebt recht gegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen. Daarvoor neemt u contact op met de scriba of voorzitter.
 12. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of u heeft aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met de scriba of voorzitter van de gemeente.

 

Scriba: Annagreet Tilma                                             Voorzitter: Annie Bremer
scriba-on@hotmail.com                                              anniebremer@gmail.com