Uit de kerkenraad

Nieuwsbrief Classis Fryslân m.b.t. het coronavirus, nr. 5.

Uit de brief van de Classis Fryslân willen wij het volgende met u delen:

“Inmiddels is duidelijk dat de stop op erediensten en kerkelijke bijeenkomsten in elkaars fysieke nabijheid langer duurt dan ons lief is. Onze landelijke kerk staat in voortdurend contact met de minister. Wij begrijpen dat we voorlopig geen verruiming van de overheidsmaatregelen voor samenkomsten kunnen verwachten. Daarom wil ik u dringend vragen ook in deze tijd voorlopig nog geen bijeenkomsten in elkaars fysieke nabijheid te houden.

De overheid heeft weliswaar voor kerken de uitzondering gemaakt dat zij in dringende gevallen een kleine bijeenkomst mogen houden, zoals rouw- en trouwdiensten, en bijeenkomsten in kleine kring die we via internet of anderszins kunnen uitzenden. Maar voor het overige heeft de overheid afspraken gemaakt met kerken en hun daarbij dringend verzocht ‘de fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten zoveel mogelijk te beperken en diensten zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden, dan wel uit te stellen’.

Ondertussen gaat het kerkelijk leven wel door. U houdt op grote schaal ‘vieringen op afstand’. Ook volgen velen in Friesland de zondagse vieringen vanuit de Martinikerk in Franeker via Omrop Fryslân. Pastoraat en diaconaat vinden nieuwe wegen via (beeld)telefoon en e-mail. Met velen in onze classis houden we zo op allerlei manieren de band met elkaar vast.”

……

“Moge de Heer van onze kerk ons allen bewaren en behoeden in deze bewogen tijd, en ons het geloof de hoop en de liefde geven die we nodig hebben om in deze tijden van Corona zijn kerk te zijn en te blijven.”

Geandewei

Per abuis is in het jaarboek het opgeheven banknummer voor de Geandewei vermeld.

Zie onderstaand voor de goede overmaking van uw abonnementsgeld.

Het abonnementsgeld voor 2020 bedraagt € 22,00 en kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL44RABO0346104769 t.n.v. Protestantse Gemeente Oosternijkerk o.v.v. Geandewei 2020.

Ambtsdragers:

In de afgelopen weken heeft de derde en laatste wijziging in de kerkenraad plaatsgevonden. Als ouderling is zr. Geke Braaksma-Broersma afgetreden. Wij danken haar voor de liefdevolle inzet waarmee ze de afgelopen jaar onze gemeente gediend heeft. Als ouderling had ze te maken met veranderingen in het pastoraat vanwege het tekort aan ouderlingen. Een nieuwe structuur ontstond met kerkelijke assistenten. Daarmee kreeg ook het ambt van ouderling een iets andere vorm. Het was soms zoeken om de juiste weg te vinden. Namens de gemeente bedankt voor je tijd, meeleven en meedenken.

Nieuwe ambtsdragers zijn diezelfde avond bevestigd. Als zr. ouderling Sjoerdje Faber, als diaken zr. Anja Weidenaar-Eelkema, als diaken br. Harm Tilma en als ouderling-kerkrentmeester br. Herwin Hoekstra. Wij wensen en bidden jullie een goede tijd toe in de kerkenraad. Dat jullie onder de zegen van God de gemeente mogen dienen en leiden in de tijd die voor ons ligt.

Kerkradio

Zolang we geen diensten hebben op zondag en het afgeraden wordt om elkaar te bezoeken, hopen we van maandag t/m vrijdag een uurtje geestelijke muziek uit te zenden. Deze muziek is te beluisteren via de kerkradio (kanaal 951) of TV (1951). Maandag t/m vrijdag van 15.30 uur t/m 16.30 uur vanuit de st. Ceciliakerk (uitgezonderd feest- en gedenkdagen)

Wikseling fan de wacht

De famylje Jensma hat oanjûn dat sy stopje wolle mei it behearen fan “it Koetshûs”.

Graach wolle wy harren tige tank sizze foar de geweldiche inset, tidens de lêste trije jier.

Regina Meinsma, Langgrousterwei 44 is fan no ôf de nije beheardster fan “it Koetshûs”. Foar ynformaasje en ferhier, kin jo kontakt mei har opnimme. Sy is berikber op tillefoannûmmer: 242208 of fia de e-mail: f.meinsma@knid.nl. Alfêst in protte sukkes tawinske.

Hertlike groetnis,

Het college van kerkrentmeesters

Verjaardagsfonds.

Het verjaardagfonds is tijdelijk gestopt. Gezien de landelijk aangescherpte regels “niet de deur uitgaan als het niet persé hoeft en contacten vermijden”, stoppen we voorlopig met de verjaardaggroet in de huidige vorm. We willen dat er geen risico’s worden genomen. Het gaat om de veiligheid van de bezorgers en de jarigen waar men naar toe gaat. Mocht het straks weer veilig zijn dan maken we een inhaalslag en krijgt iedere jarige alsnog de kaart.

Klokluiden

Het zal menigeen inmiddels opgevallen zijn dat de kerkklok van de st. Ceciliakerk op woensdagavond langer slaat dan gebruikelijk. Dit heeft te maken met de huidige zorgelijke tijd. Vanouds her wordt klokgelui gebruikt om bepaalde gebeurtenissen aan te geven. Denk aan de oproep voor de kerkgang (klokluiden om 9.15 uur) en bij begrafenissen wanneer de stoet de begraafplaats oploopt. Elke woensdagavond van 19.00 – 19.15 zal de klok luiden. Hiermee wil een ‘boodschap van hoop en troost’ gegeven worden aan iedereen die te maken heeft met het coronavirus. Deze vorm van klokluiden wordt al vanaf half maart gebezigd en heeft inmiddels landelijke navolging. Ook in onze omgeving zijn er veel kerken die op deze tijd hun klokken laten luiden. Voor meer informatie en een overzicht van de deelnemende kerken zie www.klokkenvanhoop.nl

Gezocht Vrijwillige Kosters

In verband met het sluiten van “De Bining”, is het college van Kerkrentmeesters, op zoek naar vrijwillige kosters voor de kerkdiensten in de St. Cecilia kerk. Het streven is dat u/jij, 3 a 4 keer per jaar ingeroosterd wordt. Je bent verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden voor, tijdens en na de kerkdienst. Het zijn van ‘gastheer/gastvrouw’ in en rond het kerkgebouw.
Hierbij kun je denken aan het openen en afsluiten van de kerk, bedienen van licht en verwarmingsinstallaties, het in gereedheid brengen van het kerkgebouw.
Een checklist van alle voorkomende werkzaamheden wordt hiervoor opgesteld. Wilt u nadere informatie, neem je gerust contact op met dhr. L. Weidenaar (tel.nr.: 241828)

Wil je het vrijwillige kostersteam komen versterken? Meld je dan aan bij dhr. L. Weidenaar (tel.nr.: 242828.

Met vriendelijke groet,

College van Kerkrentmeesters

Financiële bijdragen

Vriendelijk verzoek om uw kerkelijke bijdrage over 2019 graag voor 31 december te willen overmaken. Banknummer NL44RABO0346104769 t.n.v. Protestantse gemeente te Oosternijkerk.

Herinnering voor het betalen van Geandewei. Het abonnement is € 22,00 per jaar. Graag dit voor het einde van het jaar overmaken op bovengenoemd banknummer.

Alvast hartelijk dank.

College van Kerkrentmeesters