Uit de kerkenraad

Bijdrage Geandewei 2019       

De bijdrage van de geandewei 2019 is € 21,00 u kunt dit overmaken op banknummerNL44RABO0346104769 t.n.v. Protestantse gemeente te Oosternijkerk.

 

Plaatselijke regeling

In het afgelopen half jaar is er gewerkt aan een nieuwe versie van de plaatselijke regeling. Hierin wordt onder andere geregeld hoe de samenstelling is van de kerkenraad, haar werkwijze, over het vergaderen, de gemeente horen en besluitvorming. Verder beschrijft het de kerkdiensten, de doop, het avondmaal en het zegenen van andere levensverbintenissen naast het huwelijk. Tot slot worden vermogensrechtelijke zaken van college kerkrentmeesters en diaconie beschreven. Gemeenteleden die belangstelling hebben om dit document te lezen, kunnen zich melden bij de scriba:

Annagreet Tilma,
Nijbuorren 10c,
tel. 0519-720672,
email:  scriba-on@hotmail.com.

 

Koffiedrinken

Verhalen van vroeger hebben mede geleid tot het initiatief van koffiedrinken voor/na de dienst. Verhalen van vroeger? Ja, mij is verteld dat er ‘vroeger’ ‘in kloft minsken’ na de kerkdienst ‘wittelang’ voor de kerk stonden na te praten over de dienst of het voetballen of de gewassen op de velden of de plannen voor de nieuwe week. Dat was een mooi moment van ontmoeting met elkaar. Tegenwoordig gaan we snel de kerk in en er ook snel weer uit. Van ontmoeting rondom de kerkdienst is nauwelijks sprake. De kerkenraad wil proberen hier verandering in te brengen. Dat doen we door middel van het koffiedrinken. Wanneer we in De Bining dienst hebben staat de koffie vanaf 09.00 uur klaar in de hal van de kerk. Bij diensten in de st. Ceciliakerk is er na de dienst koffie in Het Lokaal. Koffiedrinken voor/na de kerk is dan ook meer dan koffie alleen.