Uit de kerkenraad

Vanuit de kerkenraad (2)

Naast de zes nieuwe ambtsdragers die in de vorige Geandewei genoemd zijn, kan ik nu nog een naam vermelden. Harm Tilma heeft toegezegd om het ambt van diaken op zich te nemen. Wij zijn uiteraard heel blij met zijn toezegging. Dat betekent dat er inmiddels zeven van de acht vacatures vervuld zijn. Dit stemt ons tot grote dankbaarheid. Zondag 15 maart hopen we de dienst van aftreden en bevestigen te houden.

Vanuit de kerkenraad (1)

Zondag 26 januari mocht Annie Bremer namens de kerkenraad bekend maken wie hebben toegezegd het ambt op zich te nemen. We zijn zeer blij en dankbaar dat in korte tijd veel gemeenteleden ‘ja’ gezegd hebben op de vraag naar ambtsdrager. Acht ambtsdragers mogen de kerkenraad verlaten en dat zijn er veel. De kerkenraad en velen in de gemeente hadden best wel zorg om de invulling van deze acht ambten. Wat geweldig om dan te mogen horen dat Evelien Seepma-Weidenaar (ouderling-scriba), Anja Weidenaar-Eelkema (diaken), Sjoerdje Faber (ouderling), Fokke Meinsma (ouderling Kerkrentmeester), Herwin Hoekstra (ouderling-kerkrentmeester) en Tineke Eelkema-Braaksma, Jolanda Faber-van der Wagen en Ariënne Tanja (samen jeugdouderling) het ambt op zich willen nemen. In de dienst op zondag 15 maart hopen we hen te bevestigen en afscheid te nemen van de ambtsdragers die aftreden.

Uit de Diaconie

De diaconie biedt aan de leden van de Prot. Gemeente te Oosternijkerk, met een hoofdberoep in de agrarische sector, aan:

Verpachting bij inschrijving per 1 maart 2020 voor ca 6 jaar (op basis van artikel 7:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek) van het perceel landbouwgrond, kadastraal bekend gemeente Nijkerk sectie E, nummers 224 en 225, resp. groot 1.26.60 en 0.64.00 ha, totaal groot 1.90.60 ha.

Het perceel is gelegen aan de Berchhuzerwei onder Oosternijkerk.
Er kan worden ingeschreven vanaf minimaal € 750,00 per hectare per jaar.
De gunning wordt voorbehouden aan het college van diakenen.

Inschrijfformulieren en –voorwaarden zijn verkrijgbaar bij mevrouw J. Lei-Kuiper, Langgrousterwei 30 te 9137 RM Oosternijkerk, telefoon 0519-250073 of 06-13420512.
De ondertekende inschrijfformulieren dienen op vrijdag 14 februari 2020 tussen 20.00 en 20.15 uur te worden ingeleverd in It Koetshûs aan de Foeke Sjoerdsstrjitte 2 te Oosternijkerk.

De inschrijver wordt geacht hierbij persoonlijk aanwezig te zijn. Maar bij niet verschijnen wordt geen rekening gehouden met de desbetreffende inschrijver. Opening van de enveloppen vindt aansluitend plaats in It Koetshûs, en alléén inschrijvers hebben het recht hierbij aanwezig te zijn.

Gezocht Vrijwillige Kosters

In verband met het sluiten van “De Bining”, is het college van Kerkrentmeesters, op zoek naar vrijwillige kosters voor de kerkdiensten in de St. Cecilia kerk. Het streven is dat u/jij, 3 a 4 keer per jaar ingeroosterd wordt. Je bent verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden voor, tijdens en na de kerkdienst. Het zijn van ‘gastheer/gastvrouw’ in en rond het kerkgebouw.
Hierbij kun je denken aan het openen en afsluiten van de kerk, bedienen van licht en verwarmingsinstallaties, het in gereedheid brengen van het kerkgebouw.
Een checklist van alle voorkomende werkzaamheden wordt hiervoor opgesteld. Wilt u nadere informatie, neem je gerust contact op met dhr. L. Weidenaar (tel.nr.: 241828)

Wil je het vrijwillige kostersteam komen versterken? Meld je dan aan bij dhr. L. Weidenaar (tel.nr.: 242828.

Met vriendelijke groet,

College van Kerkrentmeesters

Financiële bijdragen

Vriendelijk verzoek om uw kerkelijke bijdrage over 2019 graag voor 31 december te willen overmaken. Banknummer NL44RABO0346104769 t.n.v. Protestantse gemeente te Oosternijkerk.

Herinnering voor het betalen van Geandewei. Het abonnement is € 22,00 per jaar. Graag dit voor het einde van het jaar overmaken op bovengenoemd banknummer.

Alvast hartelijk dank.

College van Kerkrentmeesters