Ouderlingen

Wijkouderlingen en wijkindeling:

Mevrouw C. Post-Walda                          0519-241 305
Foarwei – Lou Sânen – Mounewei –
De Buorren 1-27 en 2-12

Mevrouw K. Visser-Holwerda                  0519-346 211
Grytsjewei – Langgrousterwei – Sjoarda

Mevrouw G. Braaksma-Broersma          0519-241 901
Ropsterwei – Ald Each – Ald Tún – De Buorfinne
’t Oogh

Mevrouw S. de Boer-Bosch                    0519-241 230
Grienewei

Mevrouw H. Coster-Jansma                   0519-241 806
Nijbuorren

De heer P. Wijtsma en
Mevrouw A. Wijtsma-Cuperus                0519-252 100
Buorren 16-30 en 33-45 – De Terp – Doktersfiif
Foeke Sjoerdsstrjitte

Vacant:
De Lyts Ein – Efterwei – Foarstjritte
Berchhúzen – Bollingwier – Bartenswei – Noarderwei

 

Verzorgingshuizen:

De verzorgingshuizen zijn verdeeld over de wijkouderlingen, bel hiervoor voor nadere informatie met een van de wijkouderlingen.