Bij de diensten

Jûnsmiel

Yn de tsjinst fan snein 15 novimber wolle we graach it jûnsmiel mei elkoar fiere. Fansels ha we hjir in ‘Corona-proof’ opset foar makke. Ek foar dizze tsjinst is it net nedich om jo fan te foaren oan te melden.

Om’t de romte yn tsjerke beheind is en elk miskien net nei it tsjerke komme kin as wol, ha we ek de mooglikheid om thús mei te dwaan. We bringe de sneons fan te foarren dan in taske mei ynhâld by jo thús. At jo hjir gebrûk fan meitsje wolle hearre wy dat graach uterlijk freed 13 novimber. Jo kin hjirfoar kontakt opnimme mei Anneke Dijkstra op 242066 as corenanneke@knid.nl.

De diakonie

 

Onze erediensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl (zoeken op Oosternijkerk).

– Voor het bezoeken van onze erediensten is opgave niet nodig, maar bij 30 aanwezigen geldt: vol is vol.

– Bezoekers worden geregistreerd. De registratie wordt na drie weken vernietigd.

– Houdt rekening met de maatregelen van het RIVM en blijf thuis wanneer je klachten hebt die bij het coronavirus passen.