Bij de collectes

Oproep namens Diaconie en College van kerkrentmeesters

Oproep namens Diaconie en College van kerkrentmeesters

Rekeningnummers voor het overmaken van collectegeld zijn:

voor de kerk NL44RABO0346104769 t.n.v. Protestantse Gemeente Oosternijkerk en

voor de diaconie NL20RABO0136100783 t.n.v. Diaconie PG Oosternijkerk o.v.v. collecten