Bij de diensten

Zondag 22 april.

Vandaag een dienst in het teken van aftreden en bevestiging van ambtsdragers.

Aftredend zijn: ouderlingen zr. Hilda Coster-Jansma, zr. Saakje de Boer-Bosch, zr. Klaske Visser-Holwerda en diaken zr. Hilda Dijkstra-Torensma. Wij zijn dankbaar voor het vele werk dat jullie in en voor de gemeente gedaan hebben. Misschien niet altijd gemakkelijk, misschien niet altijd naar eigen tevredenheid, maar wel met liefde voor de kerk en de Heer van de kerk. Dank voor jullie inzet en geloof.

Bevestigd in het ambt worden zr. Dieta Holwerda-Holwerda (ouderling-kerkrentmeester) en br. Jan Hoekstra (diaken). Wij wensen en bidden jullie een gezegende tijd toe in de kerkenraad. Dat jullie je ambtswerk met vreugde en vertrouwen mogen verrichten wetende dat God met jullie is.

Herbevestigd worden diaken zr. Hillie Faber-Feenstra en ouderling-kerkrentmeester br. Johannes Holwerda. Wij zijn blij dat jullie je ambtswerk willen verlengen. Ook jullie bidden we de hulp en zegen van God toe in het ambtswerk.

Zondag 29 april.

Vandaag staat Genesis 6: 5-22 op het rooster. Het is het begin van het Noach-verhaal. God draagt hem op een boot te bouwen. Noach gaat aan de slag. De mensen om hem heen vinden dat raar en lachen hem uit. Maar Noach houdt vol. Dat is niet gemakkelijk, je geloof volhouden als anderen er de spot mee hebben. Of erger, wanneer je vanwege je geloof vervolgd of mishandeld wordt. Hoe sterk ben je dan? Vraag: Lijd ik wel eens vanwege mijn geloof?

Zondag 6 mei.

Vandaag het laatste gedeelte uit het Noach-verhaal, Genesis 8: 1-9:17. In dit verhaal gaat het om de regenboog. God zegt: ‘Nooit zal er weer een zondvloed komen om de aarde te vernietigen.’ Uit het gedeelte blijkt dat de regenboog vooral bedoeld is voor God: ‘Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op de aarde leeft.’ Heeft dat God nodig zichzelf te herinneren aan een verbond met mensen?

Donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag.

Tussen de christelijke feestdagen neemt Hemelvaartsdag een bijzondere positie in. Waarschijnlijk is het ook het minst aansprekende feest. Waarom? Misschien wel omdat deze dag in het teken van afscheid staat. Jezus gaat terug naar de hemel. Hij keert Huiswaarts, zijn taak is volbracht. Toch draagt deze dag ook verwachting met zich mee. Bij zijn afscheid wordt immers gezegd: Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’ Afscheidt met de belofte van terugkeer.